Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Zaloguj się

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Reklamacje i zwroty


Data publikacji:

REKLAMACJA PRODUKTU


1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.


1.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.


1.3. Reklamacja niezwłocznie po zdarzeniu może zostać złożona przez Klienta na kilka z podanych poniżej sposobów:
1.3.1. pisemnie na adres: ul. Rolna 14, 58-260 Bielawa;
1.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@daro2.pl;
1.3.3. w przypadku zaistnienia szkody transportowej podstawą reklamacji jest komplet poniższej dokumentacji:

  • list przewozowy,
  • zdjęcia wyraźnie ilustrujące uszkodzenia,
  • protokół szkody spisany z kurierem. [wzór protokołu]

Ze względu na walkę z Covid-19 zalecana jest bezpośrednia procedura reklamacyjna zgłaszana szkód transportowych do DPD poprzez wypełnienie Elektronicznego protokołu szkody oraz Formularza zgłoszenia reklamacji​ (W takim wypadku Klient nie przesyła zgłoszenia do Daro2, tylko do DPD.)

1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


1.6. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


1.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Rolna 14, 58-260 Bielawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.